POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Serwisu dostępnego pod adresem internetowym www.conflictshop.pl

§1. Informacje o przetwarzaniu danych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), po zarejestrowaniu w Serwisie oraz w związku z korzystaniem z jego funkcjonalności jest Bartłomiej Dorochowicz, prowadzący działalność gospodarczą SILVER HAZE Sprzedaż Hurtowa i Detaliczna Bartłomiej Dorochowicz, z siedzibą: Skroniów 62, 28-300 Jędrzejów; NIP 6561670971; REGON 931552724 (dalej: „Usługodawca”).

 2. Adres poczty elektronicznej, pod którym można się z nami kontaktować w sprawach Państwa danych osobowych: admin@conflictshop.pl

 3. Podstawą prawną przetwarzania przekazanych przez Państwa danych osobowych jest:

  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych jeżeli jest to niezbędne w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia i wykonania Umowy;

  2. art. 6 ust. 1 lit c RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążącego na Administratorze, w szczególności obowiązków publicznoprawnych, w tym rachunkowych i podatkowych;

  3. art. 6 ust 1 lit f RODO który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z Umową, a także marketing, w tym marketing bezpośredni.

 1. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach prowadzonego serwisu ( sklepu on-line) : www.conflictshop.pl w szczególności do: rejestracji w serwisie: www.confliktshop.pl; zawarcia umowy, dokonania jej rozliczenia, dostarczenia zamówionego towaru oraz realizacji przysługujących Państwu uprawnień konsumenckich. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie przez Państwa informacji o nowościach, promocjach i wyprzedażach wówczas Administrator będzie przetwarzał podane dane celem przekazania w/w informacji handlowych

 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych lub państw trzecich, przez które rozumie się kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 3. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione przez Administratora na rzecz odbiorców, tj. podmiotów współpracujących z Administratorem, na podstawie zawartych przez niego umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, prawne, ubezpieczeniowe, podmioty pośredniczące w zawieraniu umów i wykonaniu usług na Państwa rzecz.

 4. Przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać, w tym przechowywać, przez okres obowiązywania zawartej Umowy, a także po jej zakończeniu:

  1. w celach wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora, co oznacza w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową;

  2. w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków rachunkowych i podatkowych;

  3. w celach statystycznych.

 1. Przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać, w tym przechowywać, w celach marketingowych, przez okres obowiązywania Umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do przekazanych danych, żądania ich sprostowania, zmiany lub usunięcia, a także prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych i ich przeniesienia.

 3. Dodatkowo w każdym czasie przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu w następujących sytuacjach:

  1. wobec przetwarzania danych osobowych, w zakresie w jakim są one przetwarzane przez Administratora dla celów marketingu bezpośredniego;

  2. wobec przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora lub dla celów statystycznych, jeżeli sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli.

 1. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 2. Wymagamy podania od Państwa danych osobowych, które są niezbędne dla zawarcia i wykonania Umowy, a także gwarantują ochronę uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności ze względów rachunkowych, podatkowych oraz dla obsługi, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową. Jeżeli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo takich danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy lub podjąć czynności zmierzających do jej wykonania. Poza tymi przypadkami, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 3. Przekazane przez Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, które ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie mogą Państwo otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb).

 4. Administrator dokonał wszelkich działań w celu zapewnienia fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującym prawem.

 5. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Szanujemy prawo do prywatności Użytkowników i dbamy o bezpieczeństwo ich danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;

  2. poprzez gromadzenie plików cookies.

 1. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.

 2. Jeśli Użytkownik posiada konto w Serwisie, to są przetwarzane jego dane jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.

 3. Dane podawane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania obsługi procesu sprzedaży lub kontaktu informacyjnego.

 4. Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 5. Dane osobowe przetwarzane są:

  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;

  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności;

  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;

  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą;

  5. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jeśli zapisał się na newsletter.

§2. Pliki cookies

 1. Witryna www.conflictshop.pl używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do Serwisu za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać jego funkcjonowanie oraz zapewnić bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Do monitorowania informacji o użytkownikach wykorzystywane są narzędzia Google Analytics, które rejestrują zachowanie Użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Pliki cookies są stosowane, aby zagwarantować najwyższy standard wygody korzystania z Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz organizacji Usługodawcy w celu optymalizacji działań.

 3. Na stronach internetowych Serwisu są wykorzystywane następujące pliki cookies:

  1. niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

  3. wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

  4. funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” koszyka produktów oraz wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  5. reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie www.allaboutcookies.org/manage-cookies

 5. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których Użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zostają zachowane i wykorzystane tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.